Τομείς Έρευνας

Ακτινιδιά


[Actinidia deliciosa (A. chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson var. deliciosa]
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θ. Σωτηρόπουλος

Αντικείμενο και στόχοι

 • Μικροπολλαπλασιασμός και βελτίωση διαφόρων τεχνικών.
 • Μελέτη μεθόδων καλλιεργητικής τεχνικής.
 • Αξιολόγηση νέων ποικιλιών (ποικιλία Τσεχελίδης). Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας ακτινιδιάς Τσεχελίδη και αξιολόγησή της κατόπιν συγκρίσεως με την ήδη καλλιεργούμενη ποικιλία Hayward.
 • Η μελέτη θρέψης με την εκτέλεση πειραμάτων λίπανσης.
 • Ο προσδιορισμός και η διόρθωση των τροφοπενιών.
 • Η δοκιμή αποτελεσματικότητας διαφόρων σκευασμάτων θρεπτικών στοιχείων για τη διόρθωση τροφοπενιών αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

Αποτελέσματα

 • Βελτίωση της μεθόδου του μικροπολλαπλασιασμού της ακτινιδιάς όσον αφορά τα στάδια του πολλαπλασιασμού και της ριζοβολίας.
 • Πειραματικοί λίπανσης σε ακτινιδιές για τον καθορισμό των επιπέδων επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα και για την επίδραση της λιπαντικής τακτικής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών.
 • Αξιολογήθηκε η νέα ποικιλία όσον αφορά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία παραγωγής.
 • Ορθολογική χρησιμοποίηση λιπασμάτων με τη βοήθεια της φυλλοδιαγνωστικής και της ανάλυσης του εδάφους.
 • Χρήση λογισμικών προγραμμάτων για προσδιορισμό ορθολογικής λίπανσης.
 • Προσδιορισμός των επιπέδων επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας.
 • Μελέτη της συντηρησιμότητας των καρπών.

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου ακτινιδιάς - Βίντεο (link)

Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών σε σύγχρονες μονάδες ιστοκαλλιέργειας - Βίντεο (link)

Συμπτώματα Τεφράς Σήψης ή Βοτρύτη (Botrytis cinerea) σε καρπούς ακτινιδιάς, κατά τη διάρκεια της συντήρησης σε ψυγείο - Βίντεο (link)

Συμπτώματα Κυανής Σήψης (Penicillium spp.) σε καρπούς ακτινιδιάς, κατά τη διάρκεια της συντήρησης σε ψυγείο - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από το Σεμινάριο του Ι.Φ.Δ. της 2-6-2015: "Το πρόβλημα του βοτρύτη στην ακτινίδιά" - Βίντεο (link)

Δειγματοληψία εναέριων μολυσμάτων Βοτρύτη σε οπωρώνες ακτινιδιάς - Βίντεο (link)

Προσβολή φύλλων ακτινιδιάς από Αλτερνάρια [Alternaria alternata (Fr.) Keissl.] - Βίντεο (link)

Προσβολή φύλλων ακτινιδιάς από Στεμφύλιο [Stemphylium botryosum (Wallroth)] - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα του Ι.Φ.Δ. της 3-12-2015: "Εχθροί ροδακινιάς - Καρπόκαψα μηλιάς - Βοτρύτης ακτινιδιάς" - Βίντεο (link)

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. της 19-1-2017: "Φυτοπροστασία πυρηνοκάρπων - ακτινιδιάς" - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Στυλιανίδης Δ., Σωτηρόπουλος Θ., Σιμώνης Α., Παπαδοπούλου Ε. (2010). Ποικιλίες ακτινιδιάς με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα σάρκας καρπού. Σχέση του χρώματος της σάρκας με διατροφικά στοιχεία. Γεωργία-Κτηνοτροφία τ. 4/2010: 54-60. 2010.

Δήμου Μ., Σωτηρόπουλος Θ., Στρίκος Γ., Ψωμά Π., Αλμαλιώτης Δ., Θεριός Ι., Στυλιανίδης Δ. (2012). Συγκριτική μελέτη των ποικιλιών ακτινιδιάς "Τσεχελίδης" & "Hayward". Αριθμός και μέγεθος σπερμάτων, μέγεθος γυρεόκοκκων, συγκέντρωση των καρπών σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και επίδραση αυτών στο μέγεθος των καρπών. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 9/2012: 68-72. 2012.

Σωτηρόπουλος Θ.Ε., Ebert G., Παυλάκος Στ., Πετρίδης Α., Κουκουρίκου-Πετρίδου Μ. & Θεριός Ι. (2013). Αποτελεσματικότητα διαφόρων λιπαντικών χειρισμών (προ- και μετα- συλλεκτικών) στην παραγωγή της ακτινιδιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 3/2013: 60-63. 2013.

Στυλιανίδης Δ., Σωτηρόπουλος Θ., Ισαακίδης Α. (2006). Θρέψη - Λίπανση Ακτινιδιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία τ. 7/2006: 28-36. 2006.

Παστόπουλος Σ. (2014). Εχθροί και ασθένειες της ακτινιδιάς, μια συνοπτική περιγραφή. (www.agro-help.com).


Ερευνητικές εργασίες σε ξένα περιοδικά

Gerasopoulos D. & Drogoudi PD (2005). Summer Pruning and Preharvest Calcium chloride sprays affect storability and low temperature breakdown incidence in kiwifruit" Postharvest Biology and Technology 36: 303-308

Koutinas N., Sotiropoulos T., Petridis A., Almaliotis D., Deligeorgis E., Therios I., Voulgarakis N. (2010). Effects of Perharvest Calcium Foliar Sprays on Several Fruit Quality Attributes and Nutritional Status of the Kiwifruit Cultivar Tsechelidis. HortScience 45(6):984-987. 2010.

Sotiropoulos T., Therios I., Dimassi K. (2004). Effect of Vapor Gard and Triisopropanolamine on Boron Adsorption by Kiwifruit Plants. Journal of Plant Nutrition Vol. 27, No 3, pp. 525-538. 2004

Sotiropoulos T., Koukourikou-Petridou M., Petridis A., Stylianidis D., Almaliotis D., Papadakis I., Therios I., Molassiotis A. (2009). "Tsechelidis" Kiwifruit. HortScience 44(2): 466-468. 2009.

Sotiropoulos T., Thomidis T., Almaliotis D., Papadakis I. (2009). Evaluation of Some Agronomical Characters and Resistance to Botrytis of the New Kiwifruit cv. "Tsechelidis" (A. deliciosa) in Comparison to the cv. "Hayward". Proc. 1st Balkan Symposium on Fruit Growing, Acta Hort. 825, ISHS 2009.

Sotiropoulos T., Therios I., Dimassi K., Bosabalidis A., Kofidis G. (2002). Nutritional status, growth, CO2 assimilation and leaf anatomical responses in two kiwifruit species under Boron toxicity. Journal of Plant Nutrition, 25(6): 1249-1261. 2002.

Sotiropoulos T., Therios I., Dimassi K. (2004). Uptake of Boron by Kiwifruit Plants Under Various Levels of Shading and Salinity. Journal of Plant Nutrition, Vol. 27, No 11, pp. 1979-1989. 2004.

Sotiropoulos T., Ebert G., Pavlakos S., Petridis A., Giannakoula A., Koundouras S., Koukourikou-Petridou M., Ilias I., Therios I. (2013). Efficacy of various fertilization strategies (pre- and post- harvest) on productivity, several fruit quality attributes, photosynthetic parameters and nutritional status of kiwifruit vines. Proceedings of XVII International Plant Nutrition Colloquium, 19-22 August 2013, Istanbul Turkey, pp. 741-742. 2013.


Μελέτες - Εγχειρίδια

Χατζηδημόπουλος Μ. (2015). Ολοκληρωμένη καταπολέμηση του βοτρύτη στην ακτινιδιά. Εγχειρίδιο εφαρμογής. Πρόγραμμα ΑγροΕΤΑΚ 2015.