Τομείς Έρευνας

Δαμασκηνιά και Δαμασκηνοβερικοκιά

Δαμασκηνιά
Prunus domestica,
Prunus salicina,
Plum cot
Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Π. Δρογούδη

Αντικείμενο και στόχοι

  • Η επισήμανση, διατήρηση και αξιολόγηση γενετικού υλικού ποικιλιών δαμασκηνιάς και δαμασκηνοβερικοκιάς ως προς τις αποδόσεις, τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους και την αντοχή στις ασθένειες «Ευλογιά» της δαμασκηνιάς (sharka) και τα μυκοπλάσματα.
  • Η επισήμανση, διατήρηση και αξιολόγηση γενετικού υλικού υποκειμένων δαμασκηνιάς. Η δημιουργία διειδικών υβριδίων μεταξύ δαμασκηνιάς και βερικοκιάς. η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών.

Αποτελέσματα

  • Αξιολογήθηκαν πολλές ποικιλίες και υποκείμενα δαμασκηνιάς και δαμασκηνοβερικοκιάς ως προς την απόδοση, ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών (χρώμα, συγκέντρωση διαλυτών στερεών, οξέων, ανθοκυανών, ασκορβικού οξέος, φαινολών και αντιοξειδωτικής ικανότητας), αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες κ.α..
  • Από τις ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς που διατηρούνται έδειξαν καλά χαρακτηριστικά οι Anna Spath (η οποία είναι και ανεκτική στην ίωση sharka), Stanley, President, Scoldus και Valor.
  • Βρέθηκαν τα αξιόλογα υβρίδια και ποικιλίες δαμασκηνοβερικοκιάς Pluot και PRO 53/84.
  • Βρέθηκε το αξιόλογο υποκείμενο δαμασκηνιάς Ι.Φ.Δ- μυροβολάνα.

Πρόσφατες Εργασίες

Βίντεο

Αλλαγή ποικιλίας (εμβολιασμός) δαμασκηνιάς με καλέμια. - Βίντεο (link)

Κλάδεμα ενήλικου δένδρου δαμασκηνιάς (σύστημα διαμόρφωσης: ελεύθερο κύπελλο) - Βίντεο (link)

Πρώτες προσβολές δένδρων δαμασκηνιάς από Εξώασκο (Taphrina pruni Tul.) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων δαμασκηνιάς από πράσινη αφίδα (Myzus persicae Sulzer) - Βίντεο (link)

Προσβολή δένδρων δαμασκηνιάς από Φαιά Σήψη ή Μονίλια των βλαστών (Monilinia laxa - Monilinia fructigena Aden. & Ruhl.) - Βίντεο (link)

Προσβολή καρπών διαφόρων ειδών πυρηνοκάρπων από Φαιά Σήψη ή Μονίλια (Monilinia laxa - Monilinia Fructigena Aden. & Ruhl.) - Βίντεο (link)

Έντονα συμπτώματα της ίωσης Σάρκα ή Ευλογιά των πυρηνοκάρπων (Sharka - Plum Pox Virus) σε φύλλα δένδρων δαμασκηνιάς - Βίντεο (link)

Όψιμες φθινοπωρινές προσβολές φύλλων δαμασκηνιάς και βερικοκιάς από Σκωρίαση των πυρηνοκάρπων (Tranzschelia pruni-spinosae Pers.) - Βίντεο (link)


Εκλαϊκευμένα άρθρα και παρουσιάσεις

Δρογούδη Π. (2007). Ποικιλίες και υποκείμενα Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών ποικιλιών δαμασκηνιάς. Γεωργία - Κτηνοτροφία, τ. 6/2007: 62-67. 2007

Καζαντζής Κ. (2017). Η διαγονιδιακά ανθεκτική στην ίωση Σάρκα (PPV) ποικιλία δαμασκηνιάς HoneySweet. Φρουτονέα τ. 217: 76, Φεβρουάριος 2017.


Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές

Δρογούδη Π., Γ. Παντελίδης, Θ. Θωμίδης (2009). Επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων και χρόνων εφαρμογής οζονισμένου νερού στη ανάπτυξη της φαιάς σήψης και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών νεκταρινιάς και δαμασκηνιάς. Έγινε προφορική παρουσίαση στην 24η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), Βέροια, Οκτώβριος 2009.

Παντελίδης Γ. και Δρογούδη Π. (2008). Συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών και φυσικά χαρακτηριστικά καρπών διαφορετικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, ευρωπαϊκής και ιαπωνικής δαμασκηνιάς. Πρακτικά του 12ου συνεδρίου ΕΕΓΒΦ.

Δρογούδη Π., Παντελίδης Γ. (2016). Συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών σε φλοιό και σάρκα και ποιοτικά χαρακτηριστικά σε 46 ποικιλίες δαμασκηνιάς. Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Τόμος 17(Α), σελ. 174-178.